STOREHOUSE PRO

 • складов софтуер
 • продажби и фактуриране
 • производство и услуги
Изтегли безплатната LITE версия

Версия: 2.6.17 (PRO) 2.6.17-2 (LITE)
Размер: 1.62 MB

Поддържа всички 32 и 64-битови версии на
Windows 10/8.x/7/Vista/XP/2000/Server 20xx

StoreHouse PRO - складово-производствен софтуер и фактуриране

StoreHouse е ефективен и надежден складово-производствен софтуер и програма за фактуриране с разнообразни възможности и сфери на приложение. Продуктът се разпространява в две разновидности, едната от които е безплатната складова програма - StoreHouse LITE, включваща базовата функционалност и справки, а другата е StoreHouse PRO, с която получавате пълния набор от възможности и улеснения, при това на възможно най-привлекателната цена. Веднъж закупен, лицензът остава завинаги Ваш (без никакви ангажименти за бъдещи плащания, свързани с употребата му), а възможността да премествате складовата програма свободно на нов компютър неограничен брой пъти Ви гарантира, че работният процес във Вашата фирма няма да бъде нарушен от независещи от Вас обстоятелства, скрити лицензни условия или ангажименти към трети страни.

StoreHouse PRO е многофирмен софтуер, което означава, че със складовата програма можете да управлявате складове на повече от една фирма. Като допълнение, възможността за едновременна работа в мрежа Ви позволява да оптимизирате и разпределите натоварването на Вашите служители така, че да постигнете повече за по-кратко време. Комплексната система за управление на потребителските права в програмата пък Ви помага да постигнете това безопасно и при ясно регламентиране на нивото на достъп за всеки отделен потребител.

Елементарната инсталация и настройка на складовата програма StoreHouse, нулевата необходимост от системна администрация и съчетанието на интуитивен интерфейс, логична организация на процесите и подробна помощна документация, Ви дават възможност да намалите драстично времето за обучение на персонала и да избегнете разходите, които традиционно съпътстват този процес при други продукти - разходи, които увеличават стойността на притежание до размери, които често значително надвишават цената на самите продукти.

За сигурността на данните в складовата програма StoreHouse се грижи вградената система за архивиране. Тя създава, компресира, проверява за грешки и съхранява точно копие на базата данни във външен файл, откъдето при необходимост можете лесно да я възстановите, или да я изпратите до отдалечен потребител на програмата. При всяко архивиране се генерира нов файл, чието име носи ясна информация за датата и часа на създаване, както и името на базата данни, която е архивирана във файла. Продуктът позволява да зададете собствено местоположение, в което да се съхраняват архивите (дори и на друг компютър в мрежата), така че да е възможно да снижите риска от загуба на данни вследствие на евентуални проблеми от хардуерно или софтуерно естество.

Потребителите на безплатната складова програма - StoreHouse LITE - преминават към пълната версия версия на продукта без загуба на съществуващите данни.

Бързодействието и компактният размер на StoreHouse, както и непретенциозността му към възможностите на компютърната система, са обусловени от използваната технология, която освен всичко останало гарантира, че складовата програмата ще е съвместима с максимално широк диапазон от версии на операционната система (за x86 и x64-базирани процесори), в т.ч. и най-новата. В инсталиран вид програмата заема толкова малко място, че е възможно да я носите и използвате дори от флашка или друга външна памет, заедно с нейните данни. Това е софтуерно решение, което просто работи, позволявайки Ви да се съсредоточите върху по-важните аспекти в управлението на Вашата фирма.

Поддръжка

При разработването на нашия продукт винаги се ръководим от убеждението, че той трябва да функционира коректно и да се развива предвидимо. Затова полагаме максимални усилия непрекъснато да осигуряваме това. Но също така вярваме, че всеки софтуер, на който са поверени толкова отговорни задачи, изисква и адекватна поддръжка от страна на неговия производител. Ето защо техническата поддръжка и консултациите, във всичките им достъпни форми (по телефон, имейл, чат, форум или чрез инструмента за отдалечено съдействие), се осигуряват винаги бързо и компетентно, при това директно от разработчика на софтуера - Иван Тодоров. В допълнение, цялата база данни от въпроси и отговори във форума за техническа поддръжка e на Ваше разположение 24 часа в денонощието, където на всички потребители (в т.ч. и на безплатната складова програма - StoreHouse LITE) се осигурява необходимото съдействие и внимание. Потребителите на стандартните лицензи с включен абонамент за актуализация пък получават приоритетна поддръжка безплатно за срок от 12 до 18 месеца, а след изтичането на този срок, ако желаят, могат да продължат абонамента си при най-изгодните условия.

Какво можете да правите със складовата програма StoreHouse PRO

StoreHouse PRO притежава богат набор от мощни програмни инструменти и справки, които са на разположение на потребителя, за да направят възможно бързото и безпроблемно автоматизиране и документиране на процесите и операциите, издаването на необходимите съпътстващи документи и коректното отчитане на стоковите и паричните движения във фирмата. На Ваше разположение в складовия софтуер са интегрираните модули за: доставки, продажби и фактуриране, производство, отчитане на приходите и разходите, следене на задълженията на клиенти къв Вас и на Вашите - към доставчици, генериране на заявки към доставчици, създаване и отпечатване на оферти, гаранционни карти, извършване на ревизии, комплексна система за потребителски достъп, работа в мрежа и други.

Складовата програма StoreHouse PRO Ви позволява да извършвате множество разнообразни операции, които отразяват движението на стоките във Вашия склад и взаимоотношенията Ви с Вашите доставчици и клиенти. Част от възможните операции са:

 • да създавате и отпечатвате заявки към Ваши доставчици;
 • да отразявате покупките (доставките от външни доставчици) на стоки и материали и да отпечатвате складови разписки;
 • да извършвате ревизии на складовите обекти и да отпечатвате инвентаризационни протоколи;
 • да извършвате производствени операции по разходни норми (рецепти) и да отпечатвате документи, описващи вида, количеството и стойността на произведените изделия и вложените материали;
 • да прехвърляте стоки, материали и изделия между виртуални обекти на Вашата фирма и да отпечатвате документ за трансферните операции;
 • да създавате и отпечатвате оферти към Ваши клиенти;
 • да продавате стоки, изделия и услуги и да отпечатвате фактури, дебитни и кредитни известия, стокови разписки и проформа фактури;
 • да създавате и отпечатвате гаранционни карти;
 • да отразявате връщане на стоки към Ваши доставчици или връщането на стоки от Ваши клиенти;
 • да следите задълженията на Вашите клиенти към Вас и Вашите задължения към доставчици, да ги погасявате напълно или частично;
 • и т.н.

Складовата програма StoreHouse PRO Ви позволява също и:
 • да създавате и обработвате данни за неограничен брой фирми (в отделни бази данни);
 • да работите с продукта на няколко компютъра едновременно, използвайки обща база данни (когато компютрите са свързани в локална мрежа);
 • да ограничавате достъпа на отделни потребители до желаното от Вас ниво, използвайки коплексната система за управление на потребителските права;
 • да създавате множество виртуални обекти в една и съща база данни, за да реализирате разнообразни цели и задачи и да постигнете разделение на процесите в отделните виртуални обекти;
 • да създавате и редактирате разходни норми на изделия и услуги, чиито материали се изписват автоматично от програмата (при изработване на изделията или продажба на услугите);
 • да работите с баркод скенер в основните модули на продукта;
 • да експортирате информацията от всяка справка във формат (CSV), подходящ за зареждане в електронни таблици или други подобни продукти, както и в HTML формат - за съхранение на отчетите в статичен вид;
 • да работите с точност до 5-ия знак след десетичната запетая при обработка на доставни цени, себестойности и продажни цени (чрез две отделни и независими настройки);
 • да зареждате и редактирате всеки вид документ или операция в произволен момент, в т.ч. да добавяте, променяте или изтривате артикули в тях;
 • да отпечатвате фирменото си лого върху всички типове документи, които издавате на своите контрагенти (фактури, проформи, стокови разписки, оферти, гаранционни карти и заявки);
 • да поддържате специални цени или търговски отстъпки за избрани артикули и клиенти;
 • и много други...

За да е максимално бърза, ефективна и приятна работата Ви с програмата, сме осигурили възможност за лесно създаване на нови документи и операции на базата на свързани документи от друг тип (примерно: превръщане на заявка в доставка; превръщане на оферта или производствена операция в продажба; издаване на фактура към една или повече стокови разписки, или към проформа; издаване на гаранционна карта към стокова разписка или фактура; автоматично генериране на заявка за доставка на стоки и материали с недостатъчна наличност и т.н.).

Изобилието от възможности на дадена складова програма да отразява операции от произволно естество би било напълно безпредметно, ако не е придружено от също толкова адекватни възможности за генериране на отчети върху акумулираните масиви от данни и от коректност на получените резултати. За щастие от момента на получаването в склада до момента на изписването, наличността на стоките и техният път от входа до изхода е лесно проследим, благодарение на справките, които се поддържат от продукта StoreHouse PRO.

Част от основните модули на складовия софтуер StoreHouse са: *
 • Модул "Стоки" - служи за създаване на номенклатурата на артикулите - стоки, материали, изделия и услуги, техните цени, групова принадлежност и др. Дава възможност за дефиниране както на прости, така и на комплексни разходни норми с неограничена дълбочина на влагане на разходни норми една в друга. Всеки артикул се дефинира със следните възможни параметри: уникален номенклатурен код, баркод на артикула, наименование, групова принадлежност, мярка, минимална наличност, продажна цена #1, продажна цена #2, неограничен брой допълнителни продажни цени - асоциирани с конкретни контрагенти, последна доставна цена (актуализира се автоматично при всяка доставка), средно претеглена цена (актуализира се автоматично при всяка доставка или промяна в разходната норма), неограничен брой допълнителни номенклатурни кодове - асоциирани с различни контрагенти, допълнителна мярка, коефициент за трансформация на допълнителната към основната мярка, локация, предварително дефинирани отстъпки по клиенти и др. Модулът дава информация и за текущата наличност в склада от всеки артикул. Възможно е скриването/показването на отделни артикули, както и дефинирането им като материали или разходни норми - на изделия или на услуги;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Групи" - предлага визуално йерархично структуриране на номенклатурата на групите, с възможност за лесно преструктуриране и актуализиране на по-късен етап, за получаване на оптимална от гледна точка на възможностите за генериране на отчети структура;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Контрагенти" - номенклатура на клиентите и доставчиците на фирмата, с разграничаване по тип и възможност за дефиниране на голям брой данни за контрагентите. Възможност за контролиране на поведението на програмата при извършване на определени операции с определени контрагенти, като например: избиране на предпочитан начин на плащане или прилагане на различни продажни цени по подразбиране;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Доставки" - служи за отчитане на извършените доставки. Автоматично създава складова разписка с уникален пореден номер и дава възможност за отпечатването й. Сумите от операцията се отчитат автоматично в модул "Приходи и разходи" с възможност за задаване на завършено/незавършено плащане, както и крайна дата за плащане;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Производство" - модулът служи за произвеждане на изделия по разходни норми, дефинирани в модул "Стоки". В процеса на производството програмата автоматично увеличава наличността на произведените изделия и намалява наличността на използваните материали, като отчита количествата и цените заложени от потребителя в разходните норми. Създава уникален пореден номер на производствена операция и дава възможност за отпечатване на документ, съдържащ списъка на произведените артикули и съпровождащите ги данни, както и списъка на изразходваните материали;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Прехвърляне" - модулът служи за трансфер на стоки и изделия от един обект - към друг, като автоматично намалява наличността на обекта-източник и увеличава наличността в обекта-получател. За всяка операция се създава нов документ с уникален пореден номер и дата, който може да бъде отпечатан на принтер или експортиран във външен файл, който да бъде изпратен на друг обект за автоматичен импорт и синхронизация на номенклатурата на артикулите;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Продажби и фактуриране" - служи за извършване продажби към клиенти и издаване на съпътстващите ги документи. Продажбите са възможни по следните видове цени: продажна цена #1, продажна цена #2, собствена цена (асоциирана с конкретен клиент), себестойност, последна доставна цена и ръчно въведена цена. Позволява издаването на стокови разписки, фактури, проформи, дебитни и кредитни известия. Модулът позволява продажба както само със стокова разписка, така и с със стокова разписка и фактура. Възможно е да се издаде фактура към предварително съхранена стокова разписка, както и сборна фактура към няколко нефактурирани стокови разписки едновременно, като се отчита кои разписки са вече фактурирани и кои - не. StoreHouse предлага възможност за изготвяне на проформи фактури, както и автоматичното издаване на стокова и фактура към издадена проформа. Същото се предлага и за изготвени в модул "Оферти" документи. Възможно е да се издават и фактури със свободен текст. Програмата допуска коригиране на стари съхранени документи, като едновременно с това актуализира свързаните с тях наличности и цени. Възможно е зареждането и повторното отпечатване на съхранени документи от всеки тип. При продажба на артикули, които са дефинирани като разходни норми на услуги, програмата автоматично намалява наличността на вложените в материали, в момента на продажбата, като отчита данните от разходните норми на артикулите. Дава възможност за автоматично изписване на код по номенклатурата на клиента, вместо собствения номенклатурен код. Всички продажби извършени чрез модула се отчитат автоматично и в модул "Приходи и разходи".;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Заявки" - служи за създаване и отпечатване на заявки към доставчици на фирмата, като се използва съществуващата номенклатура на артикулите в базата данни. Възможно е да се използва както собствения номенклатурен код, така и този на доставчика, когато е добавен като допълнителен код към артикула в модул "Стоки". Модулът предлага изготвянето на заявки с цени или без цени. Те могат да бъдат отпечатани както на български, така и на английски език. Поддържат се следните валути за заявките с цени: български лева, EUR, USD, GBP;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Оферти" - служи като улеснение при изготвянето на оферти към клиенти, като създава и дава възможност да се отпечатат документи с подходящото оформление, при използване на наличната номенклатура на артикулите или пък в свободен текст. Към издадените фактури по-късно е възможно да се издаде автоматично стокова разписка и фактура чрез модул "Продажби";

 • Модул "Приходи и разходи" - служи за отчитане на паричния поток и следене на Вашите задължения към доставчици или задълженията на клиенти към Вашата фирма. Всички операции в модулите "Доставки" и "Продажби" се отчитат автоматично в този модул, като се записват следните данни: уникален пореден номер на операцията, дата на операцията, крайна дата за плащане, обща сума за плащане, изплатена сума, остатък, описание на операцията, тип на операцията - приходна или разходна, наименование на контрагента, тип на плащането - в брой или по банков път, основание, както и извършените плащания с техните дати и суми. Модулът поддържа и ръчно въвеждане на данни и позволява работата с отсрочени и частични плащания. Модулът е едновременно и справка за приходите и разходите, позволява експорт към електронни таблици в CSV формат, и предлага комплексни възможности за филтриране на съдържанието;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Ревизии" - модулът се използва за корективни дейности по наличностите в склада при извършване на инвентаризация. Отпечатва инвентаризационен протокол. Позволява се коригирането на съхранени инвентаризационни операции, като е възможно и автоматичното актуализиране на състоянието на склада, както и съхраняване без промяна на наличностите. Всяка ревизия, създадена чрез модула, има уникален пореден номер, присвоен й от програмата;

  Прочетете указанията за ползване

 • Модул "Гаранционни карти" - служи за издаване на гаранционни карти. Модулът поддържа ръчно съставяне на гаранционната карта, както и създаване на гаранционна карта по предварително издадена стокова разписка или фактура, при което автоматично се попълват данните за артикулите и контрагента. Възможно е автоматичното разделяне и/или обединяване на еднакви артикули с количество по-голямо от 1 бр., с цел въвеждане на индивидуални серийни номера за всеки от тях при необходимост. Поддържа се въвеждане на произволни гаранционни условия, които да се отпечатват над или под таблицата с гаранционните артикули, както и отпечатването на сканирано лого на фирмата и контактна информация в началото на всяка страница. Гаранционният срок може да бъде задаван както за целия документ, така и за отделни артикули в гаранционната карта;

  Гледайте видео ръководството

 • Архивиране и възстановяване от архив - позволява създаването на архиви на базата данни, както и възстановяването от архив. Архивните файлове са единични компресирани файлове, чието наименование ясно показва датата и часа на изготвянето им. Могат да бъдат лесно пренасяни и използвани на друг компютър или просто съхранявани на външен носител при необходимост;

  Прочетете указанията за ползване

 • Потребители и права за достъп - Докато при безплатната LITE версия данните не са защитени срещу неоторизиран достъп, то при StoreHouse PRO се поддържа комплексна и същевременно изключително гъвкава система за определяне на правата за достъп до отделни части на програмата, до различни операции и до данните. По подразбиране в програмата има два типа потребители: администратори и оператори. Администраторите са потребители с неограничени права в StoreHouse PRO. Те могат да създават, променят и изтриват други потребители, както и да настройват всеки аспект от работата на програмата. От своя страна операторските акаунти се създават по подразбиране с всички права за работа с програмата, с изключение на достъпа до няколко функции, които са предназначени само за администратори. За всеки един оператор поотделно обаче могат да бъдат зададени или отнети над 110 различни права за достъп, като се започне от достъпа до всеки отделен модул на продукта и се стигне до точното дефиниране на възможните случаи на употреба на отделните модули или видове информация.

  Прочетете указанията за ползване

 • Складови и търговски обекти - StoreHouse PRO предлага възможност за дефиниране и управление на неограничен брой обекти в рамките на една база данни - използвана на локалния компютър или от множество потребители в локална мрежа. Обектите споделят обща номенклатура на групите, артикулите и контрагентите, но поддържат собствени наличности за всеки от артикулите, а операции като доставки, продажби, ревизии и производство се изпълняват единствено в контекста на избрания в дадения момент обект. Модул "Трансфери" прави възможно лесното прехвърляне на стоки и изделия между отделните обекти. Продуктът предлага възможност за работа както в режим на конкретен избран обект - за извършване на ежедневните складови операции, така и в режим "Всички обекти на фирмата", чието предназначение е да даде възможност за изготвяне на общи отчети за извършваните в рамките на фирмата операции.

* Забележка: част от изброените модули и функции са достъпни единствено в StoreHouse PRO. За справка вижте сравнителната таблица на двете версии по-долу.


Част от основните справки в продукта включват: *

 • Справка "Наличности и вложени средства" - предоставя информация за наличностите към момента на генериране на справката (а в StoreHouse PRO - и към минали дати), както в количествено, така и в стойностно изражение - сумирано по себестойност, по продажна цена #1 и по продажна цена #2. Поддържа няколко изгледа: "всички артикули", "налични артикули", "артикули с наличност под минималната", "артикули без наличност" и "артикули с отрицателна наличност". Справката може да бъде отпечатвана и експортирана във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите от справката могат да бъдат филтрирани по групи и претърсвани по ключови думи;

 • Справка "Картон на стока" - предоставя подробен консолидиран отчет за движението на избран артикул за определен период - в количествено и стойностно изражение. Поддържа както обобщен изглед, в който хронологично се показват приходните и разходните операции, извършени с този артикул, така подробни изгледи по типове операции, в които се показват само операциите от избрания вид. Справката може да бъде отпечатвана и експортирана във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите от справката могат да бъдат филтрирани по дата;

 • Справка "Доставки" - предоставя информация за извършените доставки в обобщен или в подробен вид - по документи. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по доставчик и по групи артикули. Резултатите могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Данните могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: дата, документ №, номенклатурен код, наименование на артикула, група, мярка, количество, ед. цена, стойност, търговска отстъпка, облагаема стойност, ДДС, тотал, доставчик, номер на фактура, обект;

 • Справка "Произведени изделия" - предоставя информация за произведените чрез модул "Производство" изделия. Резултатите се предоставя в обобщен или в подробен вид - по документи. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по лице, което отговаря за конкретната производствена операция и по групи артикули. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: документ №, дата, номенклатурен код, наименование, група, мярка, количество, ед. себестойност, обща себестойност, произведено от, обект;

 • Справка "Вложени материали и консумативи" - предоставя информация за материалите, които са вложени при производството на изделия в модул "Производство" и за тези, които са изписани при продажбата на услуги - по разходни норми на услуги. Резултатите се предоставя в обобщен или в подробен вид - по документи. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по клиент, по групи артикули и по тип - компоненти на изделия и/или компоненти на услуги. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: операция №, дата, код, наименование, група, мярка, количество, ед. цена, общо, в състава на кое изделие/услуга е вложен материала, обект;

 • Справка "Трансфери на СМЦ" - предоставя информация извършените прехвърляния на стоки, материали и изделия между отделните обекти на фирмата. Резултатите се предоставя в обобщен или в подробен вид - по документи. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по обект-източни и/или обект-направление и по групи артикули. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: документ №, дата, код, наименование, група, мярка, количество, ед. цена, сума, от обект, в обект;

 • Справка "Обобщена справка за движението на стоки, материали, изделия и услуги" - предоставя консолидирана информация за движението на артикулите през избрания период. Изчислението е на база създадени документи. Реализацията се отчита по стокови разписки. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по групи артикули и по тип - стоки, изделия и/или услуги. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: код, наименование, група, мярка, начално салдо, доставени, произведени, вложени, трансфер от други обекти, трансфер към други обекти, реализирани, корекции от ревизии, налични. Справката може да се използва и за получаване на информация за наличностите към произволна дата. Възможно е указването на начално салдо, базирано на избрана от потребителя ревизия;

 • Справка "Реализация по артикули" - предоставя консолидирана информация извършените продажби чрез модул "Продажби". Информацията може да бъде поднесена както в обобщен вид, така и подробно - по документи. Реализацията се отчита по стокови разписки или по фактури, което се указва във филтъра на справката. Възможно е да се показват само резултатите от нефактурираните стокови разписки. Филтърът на справката дава възможност за едновременно филтриране на данните по следните параметри: начална и крайна дата на периода, по групи артикули, по клиенти, по тип на продажнана цена - продажна цена 1, продажна цена 2, по доставна цена, по себестойност, по друга (ръчно въведена) цена и по собствена цена за клиента, по начин на плащане, по име на лицето, което е съставило документа и по името на превозвача. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: дата, документ №, код, наименование, група, мярка, количество, ед. цена, стойност, сума търговска отстъпка, облагаема стойност, ДДС, тотал, клиент, фактура №, обща себестойност, печалба, обект;

 • Справка "Стокооборот по месеци и артикули" - предоставя консолидиран отчет за стокооборота по месеци и артикули за избрана от потребителя година. Отчитането се извършва на база издадени стокови разписки. Филтърът на справката дава възможност за филтриране на данните по групи артикули. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: код, наименование, група, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември, общо. Допълнително месечните тотали за всички артикули се сумират в допълнителна таблица с информация за всеки месец поотделно и общо за цялата година;

 • Справка "Стокооборот за произволен период по клиенти" - предоставя отчет за стокооборота от избрана начална до избрана крайна дата по контрагенти. Отчитането се извършва на база издадени стокови разписки. Филтърът на справката дава възможност за филтриране на данните по начална и крайна дата. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Визуализират се следните данни: наименование на клиента, нето сума, сума с ДДС;

 • Справка "Стокооборот по месеци и клиенти" - предоставя консолидиран отчет за стокооборота по месеци и клиенти за избрана от потребителя година. Отчитането се извършва на база издадени стокови разписки. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: наименование на контрагента, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември, общо. Допълнително месечните тотали за всички контрагенти се сумират в допълнителна таблица с информация за всеки месец поотделно и общо за цялата година;

 • Справка "Печалба по месеци и артикули" - предоставя консолидиран отчет за печалбата (не счетоводната) по месеци и артикули за избрана от потребителя година. Отчитането се извършва на база издадени стокови разписки, като се отчита себестойността на артикулите към момента на продажбата им. Филтърът на справката дава възможност за филтриране на данните по групи. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: код, наименование, група, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември, общо. Допълнително месечните тотали за всички артикули се сумират в допълнителна таблица с информация за всеки месец поотделно и общо за цялата година;

 • Справка "Печалба по месеци и клиенти" - предоставя консолидиран отчет за печалбата (не счетоводната) по месеци и клиенти за избрана от потребителя година. Отчитането се извършва на база издадени стокови разписки, като се отчита себестойността на артикулите към момента на продажбата им. Данните могат да бъдат отпечатвани и експортирани във външен CSV файл за съхранение и допълнителна обработка с електронна таблица, или в HTML файл за трайно съхранение и разпространение. Резултатите могат да бъдат претърсвани по ключови думи. Визуализират се следните данни: наименование на контрагента, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември, общо. Допълнително месечните тотали за всички контрагенти се сумират в допълнителна таблица с информация за всеки месец поотделно и общо за цялата година;

 • Справка "Диаграма на приходите и разходите" - предоставя визуална диаграма на приходите и разходите през отделните месеци на избраната година. С отделни стълбове се визуализират данните за продажбите, доставките и стойността на вложените материали;

 • Справка "Приходи и разходи" - Справката се извършва директно чрез модул "Приходи и разходи" и предоставя информация за паричния поток във Вашата фирма, като позволява отпечатване и експортиране на данните към външен файл и филтриране на данните по разнообразни параметри;

 • Справка "Контрагенти" - Справката се извършва директно чрез модул "Контрагенти" и предоставя информация за всички записани данни, с които разполагате за своите партньори, клиенти и доставчици. Справката позволява отпечатване и експортиране на данните към външен файл, както и филтриране по типове контрагенти, претърсване по ключови думи и др.;

 • Справка "Номенклатура на артикулите" - извършва се чрез модул "Стоки". Предоставя информация за пълната номенклатура на артикулите във Вашата база данни. Справката позволява отпечатване и експортиране на данните към външен файл, както и филтриране по групи и типове артикули - стоки и материали, изделия, услуги или всички. Позволява претърсване по ключови думи;

 • Справки за издадените документи могат да се получат във всяка част на програмата, където е възможно зареждането на съответните документи по една или друга причина. Същите могат да бъдат отпечатвани и експортирани към електронни таблици, да бъдат филтрирани по периоди и по ключови думи.

* Забележка: част от изброените функции и справки са достъпни единствено в StoreHouse PRO. За справка вижте сравнителната таблица на двете версии по-долу.


Сравнителна таблица на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO:


ПОДДЪРЖАНА ФУНКЦИЯ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА LITE PRO
Безплатен лиценз за 1 компютър
 •  
  Право за получаване на техническа поддръжка и актуализирани версии  
 • Неограничена дървовидна структура от групи стоки, материали, изделия и услуги
 • Работа с или без достатъчна наличност (по избор на потребителя)
 • Номенклатура на стоки, материали, изделия и услуги
 • Автоматично калкулиране на себестойността
 • Номенклатура на контрагентите
 • Автоматична продажба в брой или чрез платежно, според избрания клиент
 • Номенклатура на банките и банковите сметките, използвани от фирмата
 • Доставки на стоки, материали и изделия
 • Производство на изделия по рецепти (разходни норми)
 • Продажба по цена #1, цена #2, себестойност или др. цена
 • Издаване на фактури
 • Издаване на дебитни и кредитни известия
 • Продажба със стокова разписка (с или без цена в документа)
 • Продажба със стокова разписка (с или без цена в документа) + фактура
 • Издаване на фактура към вече издадена стокова разписка
 • Издаване на фактура към вече издадена проформа
 • Издаване на фактура със свободен текст
 • Издаване на проформа-фактура
 • Изготвяне на оферти, директно от програмата
 • Инвентаризация на наличните материали, стоки и изделия
 • Зареждане и отпечатване на произволен издаден документ
 • Изтриване на операции и автоматично актуализиране на количествата в склада
 • Архивиране и възстановяване на данни от компресиран архив
 • Справка "Картон на стока" - консолидиран и подробен отчет по операции и периоди за избран артикул  
 • Справка за наличностите към момента (+ филтри)
 • Справка за артикулите с наличност под критичния минимум (+ филтри)
 • Справка за реализацията по стокови разписки (+филтри)
 • Справка за реализацията по фактури (+филтри)
 • Справка за доставките (+филтри)
 • Справка за произведените изделия (+филтри)
 • Справка за вложените материали/консумативи (+филтри)
 • Справка за движението на стоки, материали, изделия и услуги (+филтри)
 • Справка за стокооборота по месеци и номенклатури за избрана година (+филтри)
 • Справка за стокооборота по месеци и клиенти за избрана година (+филтри)
 • Справка за стокооборота по клиенти за произволен период (+филтри)
 • Справка за печалбата по месеци и номенклатури за избрана година (+филтри)
 • Справка за печалбата по месеци и клиенти за избрана година (+филтри)
 • Диаграма за нетните приходи и разходи през избрана година
 • Изготвяне и отпечатване на заявки
 • Автоматична проверка за актуализирана версия на програмата чрез Интернет
 • Номенклатура и редактор на мерните единици
 • Едновременна работа в локална мрежа върху обща база данни, от неограничен брой потребители  
 • Поддръжка на неограничен брой фирми (многофирмена работа) в самостоятелни бази данни и възможност за бързо превключване между тях.  
 • Дефиниране и централизирано управление на неограничен брой виртуални складови и търговски обекти в една и съща база данни - всеки от тях със собствен набор от документи, наличности и т.н. Всички справки могат да се извършват както за избрания обект, така и за всички обекти едновременно.  
 • Модул "Приходи и разходи" с автоматично отчитане на приходните (продажби) и разходните (доставки) операции и възможност за ръчно въвеждане на записи в модула. Следене паричния поток, справки за длъжници на фирмата и просрочени плащания  
 • Комплексна система за дефиниране на правата за достъп до данните и нивата за достъп за всеки отделен потребител  
 • Три нива на достъп: администратор, оператор (за всеки оператор може да се дадат или отнемат над 110 различни права на достъп) и без защита. За всеки оператор е възможно да се дефинира и достъп само до избрани обекти.  
 • Възможност за пълно редактиране на съхранени документи - с автоматична актуализация на складовите наличности и всички свързани документи.  
 • Възможност за отпечатване на фирмено лого върху фактури, проформи, дебитни и кредитни известия, стокови разписки, оферти, заявки и гаранционни карти, или печат върху готови фирмени бланки  
 • Изчисления с точност до 5-ия знак след десетичната запетая за доставна цена и себестойност  
 • Възможност за работа с продажни цени с точност до 5-ия знак след десетичната запетая  
 • Възможност за директна справка за наличността към произволен период в справката за наличности и вложени средства  
 • Допълнителни кодове за всеки артикул по номенклатурата на избрани контрагенти и автоматично отпечатване на клиентския, вместо собствения номенклатурен код във фактурите и стоковите разписки - при продажба, или кода на доставчика - при отпечатване на заявка  
 • Модул "Гаранционни карти" - изготвяне и отпечатване на гаранционни карти по издадена стокова разписка, фактура или в свободен текст  
 • Възможност за въвеждане на специални продажни цени по клиенти - за всеки артикул поотделно.  
 • Рецепти на изделия или услуги, съставени от други рецепти на изделия. Неограничена дълбочина на влагане на една разходна норма в друга.  
 • Автоматична продажба по предварително зададен вид цена според избрания клиент  
 • Издаване на сборна фактура за повече от една нефактурирана стокова разписка  
 • Отпечатване на разходни норми на изделия и услуги  
 • Експорт на справките в CSV формат, за обработка в MS Excel или др. електронни таблици  
 • Експорт на справките в HTML формат за изпращане по електронна поща, или за трайно съхранение на отчетите на външен носител  
 • Възможност за изготвяне на заявки с цени в лева и в други основни валути  
 • Възможност за отпечатване на заявки на английски език  
 • Възможност за издаване на фактура към издадена оферта  
 • Автоматичен експорт на всички материали от произволна производствена операция към нова разходна норма на изделие или услуга, както и експорт към CSV файл  
 • Групова промяна цените на множество артикули едновременно  
 • Трансформация от стока в изделие/услуга и обратно  
 • Модул "Прехвърляне" (трансфери) за прехвърляне на стоки и изделия между отделните обекти на фирмата  
 • Въвеждане на индивидуални търговски отстъпки за отделните артикули при продажби и при доставки  
 • Въвеждане на транспортни разходи при покупка на стоки и автоматично начисляване в средно претеглената им цена  
 • Автоматично трансформиране на заявка в доставка  
 • Автоматично трансформиране на производствена операция във фактура и стокова разписка, само стокова разписка, или проформа фактура  
 • Автоматично трансформиране на оферта във фактура и стокова разписка, само стокова разписка, или проформа фактура  
 • Работа с баркод скенер при продажби, доставки, трансфери и издаване на гаранционни карти  
 • Предварително дефинирани отстъпки по клиенти  
 • Предварително дефинирани отстъпки по клиенти и артикули  
 • Предварително дефинирани фиксирани срокове за разсрочени плащания по клиенти  
 • Взаимозаменяеми артикули  
 • Импорт на номенклатурата на стоките и материалите от CSV файл  
 • Импорт на номенклатурата на контрагентите от CSV файл  
 • Импорт на продажните цени от CSV файл  
 • Възможност за въвеждане на стоки в номенклатурата на артикулите, чиито продажни цени, които включват ДДС.  
 • Възможност за генериране на експортен файл от модул "Прехвърляне" - за автоматично въвеждане на трансферни операции и синхронизация на номенклатурата на прехвърляните артикули в отдалечени складови обекти.  
 • Запомняне и автоматичен избор на последния използван клиент при продажба.  
 • Възможност за въвеждане и отпечатване на кратки забележки във фактурите и стоковите разписки  
 • Възможност за отразяване на върнати стоки към доставчик  
 • Възможност за отразяване на върнати стоки от клиент по стокова разписка  
 • Възможност за филтриране на продажбите по името на лицето, съставило документа/продажбата  
 • Възможност за получаване на отдалечена техническа поддръжка по VNC протокол  
 • Още няколко причини (освен очевидните възможности на продукта), поради които бихте предпочели да работите със StoreHouse PRO:

  • Изключително интуитивен и лесен за научаване и работа. Ако вече сте имали възможност да поработите със StoreHouse LITE, Вие вече знаете това, нали? StoreHouse PRO споделя същия интуитивен и логичен модел на работа.
  • Наличието на безплатна версия Ви позволява да се запознаете и работите напълно легално и за неограничено време с по-голямата част от функционалността на продукта, така че купувайки PRO версията, Вие вече знаете за какво точно плащате.
  • Приоритетна поддръжка по телефон, e-mail, чрез форума на сайта или хелпдеск системата, при които времето за реакция на постъпило запитване е под 1 час, а най-често в рамките на не повече от 10-15 минути. Поддръжката се предоставя директно от автора на продукта.
  • Не е необходимо да изтегляте и инсталирате никакъв допълнителен софтуер. Всичко необходимо е включено в инсталационния пакет, който е по-малък от 2 мегабайта.
  • Купувайки лиценз за продукта, получавате наведнъж цялата функционалност на програмата, без ограничения и без да е необходимо да купувате никакви допълнителни модули.
  • Възможност за истинска едновременна работа в локална мрежа - независимо от това в коя част на програмата работите Вие и колегите Ви.
  • StoreHouse PRO е интегрирано решение - програмата е една, а от нея имате достъп до всичките й функции.
  • Възможност за работа в преносим (portable) вид, т.е. програмата може да бъде стартирана и използвана и върху преносими памети. Желаете да носите програмата в джоба си и да издавате документи от който и да е компютър с инсталиран Windows, където и да сте? Това не е проблем за StoreHouse PRO.
  • Компактен размер - под 5 мегабайта в инсталиран вид. Можете да носите продукта навсякъде със себе си.
  • В продукта се добавят непрекъснато нови и нови възможности, голяма част от които са по идея или по желание на потребителите му. Ако имате идея, която би довела да усъвършенстване на продукта, идеята Ви също може да бъде сред включените в програмата.
  • Всички данни, създадени с LITE версията са автоматично достъпни и в StoreHouse PRO - не е необходимо да започвате всичко отначало.
  • Нулева системна администрация - не е необходимо да сте специалист по компютърни системи и софтуер, за да накарате продукта да работи за Вас. Инсталацията и обновяването към нови версии не е нищо повече от няколко кликвания с мишката.
  • Надеждно съхранение на данните Ви - още един от главните приоритети на продукта.
  • Конкурентна цена - може ли някой да оспори това?   
  ВХОД ЗА КЛИЕНТИ

  Потребител:
  Парола:


  защитена връзка


  НОВИ РЪКОВОДСТВА

  ИЗБРАНО ОТ ФОРУМА

  АКЦЕНТИ
  StoreHouse LITE е безплатна складова програма, която дава възможност за издаване на фактури, стокови и складови разписки, заявки, оферти и др. Програмата позволява извършването и отчитането на производство на изделия по рецепти (разходни норми). StoreHouse PRO е складов софтуер за фирми с по-големи изисквания, който споделя същия интуитивен интерфейс на LITE версията, но същевременно добавя значителен набор от допълнителни операции, документи и възможности, които ще улеснят ежедневната Ви работа и ще Ви дадат по-голям контрол върху бизнеса.

  ЗА ЕЛИЗИЯ ЕООД
  Елизия ЕООД e създадена в гр. Благоевград през 2007 г. Основната дейност на фирмата е разработка и продажба на собствени софтуерни продукти. От 2001 г. до момента на създаването на дружеството програмните ни продукти се разпространяват от името на техния автор - Иван Тодоров.

  ПРЕПОРЪЧАНИ САЙТОВЕ

  SoftVisia
  IT новини, статии, ревюта на програми и дискусии


   
   Начало  | Продукти  | StoreHouse PRO  | InCash  | Изтегляне  | Поръчки  | Форум  | Контакти   ©2001-2018 Елизия ЕООД, Иван Тодоров 
  Декларация за поверителност